+ 421 908 273 998   |   info@smartedu.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou SMARTEDU, PaedDr. Ján Kozoň Phd., (ďalej len SMARTEDU) vzniká na základe objednania a zaplatenia kurzu či iných služieb.

SMARTEDU je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti. Súhlasom so zmluvnými podmienkami a zásadami SMARTEDU súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami.

Pre riadne poskytovanie výučby musí objednávateľ disponovať:

  • - Aktuálnou verziou programu Skype
  • - Minimálne doporúčená rýchlosť pri Skype výučby je 0,5Mbps download / 0,5Mbps upload;
  • - Mikrofón a sluchátka

Cena a Platba

Cena kurzu sa riadi podľa aktuálneho cenníka platného od 2.4.2017.

Kurzovné je hradené na základe obdŕžania výzvy na zaplatenie kurzovného a informácií o zaradení do kurzu. Po objednávke kurzu na váš uvedený mail obdržíte všetky potrebné informácie týkajúce sa ceny, platobné informácie a termín úhrady, pričom kurz musí byť uhradený ešte pred začiatkom realizácie samotného kurzu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy. Kurz nie je možné uhradiť formou splátok.

Výučba

Záujemca sa na SMARTEDU Skype kurz môže prihlásiť kedykoľvek počas roka, pričom za záväznú prihlášku sa považuje až odoslanie online prihlášky. Lekcie prebiehajú každý pracovný deň v čase medzi 16.00 a 22.00. Intenzitu a konkrétny čas si volí klient po dohode s poskytovateľom.

Dátum a hodina konkrétnej lekcie sa stanoví na základe predchádzajúcej dohody medzi lektorom a objednávateľom a to najmenej 24 hodín pred jej realizáciou. Termín a hodina lekcie sú stanovené buď telefonicky, emailom, alebo prostredníctvo Skypu.

Storno kurzu a lekcie

Študent môže zrušiť vyučovaciu hodinu vopred telefonicky alebo mailom a to najneskôr 24 hodín pred jej realizáciou. V prípade ak objednávateľ zruší hodinu menej ako 24 hodí pred jej realizáciou, dodávateľ ma právo hodinu si vyúčtovať ako odučenú.

Ak by bola hodina vo výnimočných prípadoch zrušená zo strany SMARTEDU, táto hodina bude vždy riadne nahradená.

Každá jednotlivá objednávka je platná 3 mesiace od objednania. Do tej doby je potrebné vyčerpať všetky lekcie z tejto objednávky. Lekcie, ktoré nebudú objednávateľom, alebo ním určenou osobou vyčerpané v období 3 mesiacov od predplatenia prepadávajú a objednávateľ nemá nárok na výučbu týchto lekcií ani na žiadnu finančnú kompenzáciu.

Výukové materiály

Účastník kurzu berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany SMARTEDU sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa účastník kurzu zaväzuje zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasahoval do týchto práv, a to predovšetkým vyhotovením kópií materiálov a bude ich využívať výlučne pre svoju osobnú potrebu.

Objednávateľ môže realizovať nahrávky lekcií len so súhlasom lektora. Takúto nahrávku môže objednávateľ použiť len na súkromné účely a nesmie byť poskytnutá tretím osobám

Ochrana osobných údajov

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno, priezvisko, adresu, mail a telefónne číslo. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe. Rovnako všetky ďalšie údaje ako výsledky cvičení, priebežných testov a komunikácie s lektorom týkajúce sa výučby formou konverzácie sú považované za dôverné

Demo